Home RSS
Real Estate
Cars

Za kredite osigurane kod Nacionalne korporacije banke nude niže kamatne stope

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita
Za kredite osigurane kod Nacionalne korporacije banke nude niže kamatne stope


Na sredstva plasirana u osigurane stambene kredite banke nisu obavezne da vrše rezervisanje pa su ti krediti znatno jeftiniji. Pogledajte uslove osiguranja.Uslovi osiguranja
 
Uslovi prihvatanja osiguranja kredita predstavljaju izvod iz Pravila poslovanja Korporacije i drugih internih akata poslovne politike Korporacije. Ovaj dokument je izrađen u cilju jasne i efikasne saradnje Banke i Korporacije, odnosno kao instrument kojim Korporacija definiše uslove pod kojima prihvata osiguranje pojedinačnih Kredita.

Uslovi definisani u ovom dokumentu su podložni promenama, u skladu sa promenama uslova na tržištu. Pri svakoj promeni uslova, Korporacija će blagovremeno i na dogovoreni način obavestiti Banku o izvršenim promenama.
 
 
Uslovi stambenog kredita
 
Rok otplate kredita:do 30 godina
Provizija za obradu zahteva banke:
- za stambene kredite sa LTV raciom ispod ili jednakim 80 – u sladu sa poslovnom politikom banke,
- za subvencionisane kredite kao i za stambene kredite sa LTV raciom većim od 80 – do 0.5% od iznosa kredita koji se osigurava.
Učešće ili depozit: 10% od kupoprodajne vrednosti nekretnine nad kojom se konstituiše hipoteka, ukoliko je nekretnina koja se kupuje predmet obezbeđenja.
Ukoliko je predmet obezbeđenja druga nepokretnost čija je vrednost veća za minimalno 30% od iznosa kredita , depozit ili učešće nije potrebno.
Jemci:nisu potrebni
Zahtev za kredit:standardna forma zahteva za kredit mora biti odobrena od strane Korporacije
Ugovor o kreditu: standardna forma ugovora o Kreditu Banke mora biti odobrena od strane Korporacije
Potvrda o stalnom zaposlenju i visini primanja: standardna forma potvrde o stalnom zaposlenju i visini primanja.
Overen ugovor o hipoteci ili overena založna izjava o uspostavljanju založnog prava sa prijemnim pečatom nadležnog registra nepokretnosti, koji imaju snagu izvršne isprave, sačinjeni u skladu sa Zakonom o hipoteci: forma ovog dokumenta mora biti odobrena od strane Korporacije
 
 
Uslovi koje treba da ispuni korisnik kredita:
 
-Da imaju državljanstvo Republike Srbije (i prebivalište na teritoriji Republike Srbije)
 
-Godine života (minimum 23, maksimum 65 godina sa danom završetka otplate kredita)
 
-Pozitivna ocena Kreditnog biroa (ukoliko postoji docnja u zadnjih 12 meseci, ista nesme biti veća od 25% obaveze, obaveze sa evidentiranom docnjom dužom od 12 meseci, moraju biti izmirene)
 
 -Zaposlenje na neodređeno vreme
 
-Radni staž (najmanje 6 meseci na kod poslednjeg poslodavca)
  
-Kreditna sposobnost  (zbir obaveza korisnika kredita i solidarnih dužnika ne sme biti veća od polovine primanja) utvrđena ocenom poslovne banke. Korporacija prihvata korisnika kredita za koga poslovna banka oceni da je kreditno sposoban
 
NAPOMENA: Korporacija ovim dokumentom ne ograničava Banke u domenu poslovne politike prema građanima za odobrenje stambenih kredita. Banka ima pravo da odobri kredit pod uslovima koja ona smatra adekvatnim, dok Korporacija zadržava diskreciono pravo da kredite koji ne ispunjavaju ili ispunjavaju zadate kriterijume ne osigura.
 
Uslovi koje treba da ispuni nekretnina koja se zalaže
 
1. a) Nekretnina mora biti uknjižena u zemljišnjoj knjizi ili katastru nepokretnosti;

b) Na teritoriji Republike Srbije gde ne postoje zemljišne knjige ili katastar nepokretnosti prihvatiće se evidencija nepokretnosti po pravilima tapijskog sistema.

2. Procenjena vrednost nepokretnosti mora biti verifikovana od strane Korporacije. Ukoliko postoje određene manjkavosti u proceni vrednosti nepokretnosti kao na primer:
Procenjena vrednost nekretnine nije usaglašena sa trenutnim stanjem na tržištu nekretnina,
Uključivanje neuknjiženih delova u ukupnu procenjenu vrednost uknjižene nepokretnosti,
Preuveličana vrednost adaptacija rađenih na nekretnini,
Aritmetičke greške i drugo,
 
Korporacija zadržava pravo da vrati na reviziju procenu vrednosti nekretnine i/ili da pošalje ovlašćenog procenitelja po svom izboru o trošku Banke.

3. Nekretnina mora da bude osigurana od osnovnih rizika, a polisa osiguranja vinkulirana na Banku.
 
 
Objekti u izgradnji
 
 
Nacionalna korporacija će osiguravati stambene kredite obezbeđene hipotekom na objektu u izgradnji u smislu Zakona o hipoteci u sledećim slučajevima:

1. Za stambene kredite odobrene od Banke za kupovinu stanova u objektima u izgradnjiu slučaju kada je Investitor na tom objektu kreditiran za njegovu izgradnju od strane iste banke (ili je sa istom bankom formirao zajedničko preduzeće u cilju investiranja u izgradnju tog objekta).

U navedenom slučaju Investitor može biti kako posebno lice tako i preduzeće formirano između tog lica i Banke u cilju investiranja u izgradnju tog objekta.

Banka mora obezbediti superviziju čitavog projekta i dati Početni izveštaj, mesečne izveštaje i Završni izveštaj o projektu, i proveravati i odobravati iznose navedene u svakom Zahtevu za povlačenje sredstav koji uputi Investitor.
Banka će dozvoliti Investitoru povlačenje sredstava kredita za izgradnju objekta tek nakon prijema Zahteva za povlačenje praćenog izveštajem supervizora i odgovarajućom dokumentacijom kojom se povlačenje pravda, u iznosu koji proveri i odobri supervizor– dakle samo za radove koji su već izvedeni na gradilištu;

Banka će kreditirati kupovinu stambenih jedinica u objektu koji se gradi isključivo posredstvom posebnog namenskog računa za kupovinu nepokretnosti koji će kupac – korisnik stambenog kredita otvoriti kod Banke, i to na taj način da će odmah po zaključivanju predugovora o prodaji kupac –korisnik stambenog kredita na svoj namenski račun položiti najmanje 10% kupoprodajne cene.

U slučaju kada nije formirano zajedničko preduzeće sa ciljem investiranja u izgradnju objekta, sredstva sa namenskog računa kupca – korisnika kredita moći će da se koriste u svrhu otplate kredita odobrenog Investitoru po završetku izgradnje, odnosno 90% sredstava se može preneti Investitoru tek po dobijanju pravosnažne upotrebne dozvole, a preostalih 10% sredstava se može preneti Investitoru tek po uknjižbi objekta.
 
2. Za stambene kredite banke odobrene za kupovinu neuknjiženih, fizički završenih objekata koji se u smislu Zakona o hipoteci izjednačavaju sa objektima u izgradnji, pod uslovom da se radi o u potpunosti završenim i useljivim objektima kod kojih faktičko stanje objekta ne odstupa od građevinske dozvole u meri u kojoj bi to moglo dovesti do rušenja celog objekta ili njegovog dela čime bi se značajno smanjila vrednost objekta. 
 

IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak