Home RSS
Real Estate
Cars

PROMET NEPOKRETNOSTI

Projuris.org
PROMET NEPOKRETNOSTI


ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI - "Službeni glasnik RS", br. 42/1998Predmet prometa. Promet nepokretnosti je slobodan, ali nije besplatan jer se na promet plaćaju porezi i takse.

U prometu su, zapravo, sve nepokretnosti: zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.), posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) i drugi građevinski objekti (u daljem tekstu: nepokretnosti). I gradsko građevinsko zemljište nije više izvan pravnog prometa, tako da ne postoje nekretnine koje se ne mogu prometovati.

Oblici prometa. Promet nepokretnosti obuhvata raspolaganje nepokretnostima pravnim poslom, i to:

1) prenos prava svojine na nepokretnosti sa jednog na drugo lice, uz naknadu ili bez naknade;
2) prenos prava korišćenja na nepokretnosti u državnoj svojini sa jednog na drugog nosioca prava korišćenja na nepokretnosti u državnoj svojini;
3) prenos prava u pogledu raspolaganja nepokretnosti u društvenoj svojini sa jednog na drugog nosioca prava na nepokretnosti u društvenoj svojini.

Forma ugovora (sudska overa). Ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje se u pismenoj formi, a potpisi ugovarača overavaju se od strane suda. Pošto je pismena forma ovog ugovora obavezna, ona se odnosi i na predugovor o prodaji, tako da klauzule iz ugovora o kupoprodaji (kapara, ugovorna kazna i dr.) ne uživaju sudsku zaštitu ako potpisi ugovarača na predugovoru nisu overeni.

Pravo preče kupovine. O pravu preče kupovine moraju da vode računa suvlasnici, u slučaju kad otuđuju svoj svojinski deo, kao i vlasnici poljoprivrednog zemljišta.

Suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo dužan je da ga prethodno ponudi ostalim suvlasnicima.

Vlasnik koji namerava da proda poljoprivredno zemljište, dužan je da ga prethodno ponudi vlasniku susednog poljoprivrednog zemljišta.

Ponuda prečem kupcu, koja se dostavlja istovremeno svim nosiocima prava preče kupovine i to obavezno preporučenom poštom, a korisno je i sa povratnicom), mora da sadrži podatke o nepokretnosti, ceni i ostalim uslovima prodaje. Izjavu o prihvatanju ponude nosilac prava preče kupovine mora takođe učiniti preporučenim pismom.

Ako je prodavac prodao nepokretnost, a nije je prethodno ponudio imaocu prava preče kupovine ili je nepokretnost prodao pod uslovima povoljnijim od uslova iz ponude, imalac prava preče kupovine može tužbom kod suda da zahteva poništaj ugovora o prodaji nepokretnosti i da se nepokretnost njemu proda, pod istim uslovima.Dodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak