Home RSS
Real Estate
Cars

Procedura pripreme i primopredaje

Ideasoft
Procedura pripreme i primopredaje


Na dan primopredaje stana, Kupac dolazi u stan, da bi zajednički utvrdili da li je stan ispražnjen od svih lica i stvari, kao i da li Prodavac ostavlja stan u ranije dogovorenom stanju, pri čemu Kupac montira svoj telefonski aparat i isprobava telefonsku liniju. Ukoliko bi se slučajno desilo da zbog iznenadnih okolnosti stan još nije u celosti ispražnjen, predlažemo da Kupac sa sobom povede sebi poverljivu osobu koja bi mogla da ostane u stanu dok Prodavac ne završi iseljenje. Uobičajeno je da Prodavac preda Kupcu stan u urednom stanju ili bar da po prostorijama ne ostane razbacanih otpadaka i nepotrebnih stvari.Preporučuje se da odmah posle kapare aktivno i brzo učestvujete u eventualnom kompletiranju sve neophodne dokumentacije - kako bi advokat mogao da kao i uvek odlično i na vreme, obavi posao za koji ste ga angažovali.

Preporučujemo da Prodavac minimum 7 dana ranije počne sa organizovanjem selidbe, tako što će obezbediti kartonsku i drugu ambalažu (kutije, novine, kese, trake...), zatim mora da obezbedi radnike za odnošenje stvari, da pronađe sigurnog auto-prevoznika, kao i rezervnog za slučaj kvara ili otkazivanja.

Pakovanje stvari u ambalažu treba početi min. 4 dana pre dolaska kamiona...(za godišnji odmor se spremate par dana, a ovde morate spakovati sve stvari koje imate u stanu - iz toga i sami možete proceniti potrebno vreme). - Obavezno na svakoj kutiji napišite naziv prostorije kojoj te stvari pripadaju.

Iznošenje stvari u kamion treba na vreme isplanirati i započeti min. 6 sati pre zakazanog termina primopredaje stana. - Pokažite da kontrolišete situaciju.

Ne treba nepotrebno žuriti ni paničiti kako se nešto ne bi zaboravilo ili oštetilo zbog lošeg pakovanja ili brzopletog rukovanja. - Sačuvajte smirenost.

Neophodno je da prodavac na primopredaju stana donese potvrde kojim su računi za elektrodistribuciju i infostan sravnjeni, plaćene telefonske račune, kao i potvrdu da je izmirena obaveza poreza na imovinu.

Kupac na obilazak stana treba da ponese svoj telefonski aparat i cilindar za bravu na ulaznim vratima.

Na dan primopredaje stana, Kupac dolazi u stan, da bi zajednički utvrdili da li je stan ispražnjen od svih lica i stvari, kao i da li Prodavac ostavlja stan u ranije dogovorenom stanju, pri čemu Kupac montira svoj telefonski aparat i isprobava telefonsku liniju.

Ukoliko bi se slučajno desilo da zbog iznenadnih okolnosti stan još nije u celosti ispražnjen, predlažemo da Kupac sa sobom povede sebi poverljivu osobu koja bi mogla da ostane u stanu dok Prodavac ne završi iseljenje.

Uobičajeno je da Prodavac preda Kupcu stan u urednom stanju ili bar da po prostorijama ne ostane razbacanih otpadaka i nepotrebnih stvari.

Pošto ustanove da je stan u odgovarajućem stanju, Kupac i Prodavac odlaze kod advokata na POTPISIVANJE I SUDSKU OVERU UGOVORA O KUPOPRODAJI. Nakon toga, Prodavac i Kupac odlaze u ranije dogovorenu ovlašćenu Banku, gde Kupac uplaćuje kupoprodajnu cenu stana na devizni ili dinarski račun Prodavca.

Tada Prodavac predaje Kupcu sudski overenu izjavu da nema više nikakvih potraživanja prema njemu, a Kupac preuzima Kompletnu postojeću dokumentaciju o stanu, potvrde, kao i sve ključeve predmetnog stana - te tim činom Kupac ulazi u podsed i postaje stvarni vlasnik stana.

Posle ovoga Kupac odlazi u svoj novi stan, menja cilindar na ulaznim vratima stana i može početi sa useljenjem svojih stvari.

Kupac treba da nastavi da redovno plaća sve obaveze po računima na ime Prodavca, s tim što račune za električnu energiju, komunalije i porez na imovinu može prevesti na svoje ime bez prisustva Prodavca, dok je za prenos telefona potrebno da Prodavac i Kupac odu zajedno u odgovarajuću službu PTT-a, ponevši sa sobom sudski overene Ugovore o kupoprodaji stana, lične karte i fotokopije.


Postupak prijave i plaćanja poreza na promet


Proceduru podnošenja Poreske Prijave, utvrđivanje iznosa i postupak plaćanja poreza na promet, Kupac ima vremena da apsolvira sa advokatom nekoliko dana posle useljenja u stan.


Preporučujemo da Kupac prouči ove odredbe Zakona o porezima na imovinu (iz Službenog glasnika Republike Srbije br.26/01.)


Porez na promet nepokretnosti (prenos apsolutnih prava) iznosi 5% od ugovorene cene stana (to je dinarska cena iz konačnog Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti), ukoliko po proceni opštinskog poreskog organa nije niža od tržišne vrednosti nepokretnosti (koju određje upravo taj poreski organ u skladu sa svojim kriterijumima).

Ukoliko poreski organ oceni da je cena iz Ugovora o kupoprodaji niža od tržišne cene nepokretnosti, ima pravo da u roku od 10 dana od dana prijema Prijave poreza na promet, proceni vrednost nepokretnosti u visini tržišne vrednosti, odnosno i do 20 dana ako zbog utvrđivanja potrebnih činjenica ne može utvrditi tržišnu vrednost nepokretnosti u prvom roku od 10 dana.

Ukoliko opštinski poreski organ ni u navedenim rokovima ne utvrdi vrednost stana, dužan je razrezati 5% poreza na promet nepokretnosti na osnovu Prijavljene cene iz Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (član 27.).

Poreska Prijava se mora opštinskom poreskom organu na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost, prijaviti u roku od 10 dana od Dana Overe Ugovora (član 37).

Ukoliko se ne podnese poreska prijava u gore propisanom roku kazna iznosi od 500 do 100.000 din. za fizička lica, a od 2.000 do 200.000 din. za pravna lica.

Porez na promet nepokretnosti plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja Rešenja (član 36.) - odnosno od dana kada Kupac potpiše da mu je poresko rešenje uručeno.

Na Zahtev-Molbu poreskog obveznika, poreski organ može u opravdanim slučajevima odobriti poček ili plaćanje u ratama, a najduže 6 meseci od dana dostavljanja rešenja, što se određuje posebnim rešenjem.

Za vreme počeka odnosno plaćanja u ratama, zaračunava se kamata po stopi koja je jednaka polovini stope po kojoj se obračunava kamata za slučaj docnje u plaćanju poreza (član 41.)

Upis prava na nepokrentosti u zemljišnim i drugim javnim knjigama ne može se vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na promet (član 38.)


Za podnošenje prijave Poreza na promet, potrebni su:

     Formular PP-3
     Fotokopije sudski overenog Ugovora o kupoprodaji
     Original istog Ugovora na uvid
     Fotokopija dokaza o prethodnom vlasništvu na ovom stanu (Ugovor kojim je stekla vlasništvo osoba koja je Vama sada prodala stan - obično je to Ugovor o otkupu, poklonu, kupoprodaji, izgradnji ili sudsko Rešenje o nasledjivanju...)

Pored ovih dokumenata, poreski organ može tražiti i druga dokumenta:

     formular PP-6; popunjava ga Prodavac za kapitalnu dobit
plaćanje poreza na prihod od kapitalnog dobitka je obaveza Prodavca. On se utvrđuje na osnovu razlike u nabavnoj vrednosti, odnosno vrednosti po kojoj je nepokretnost stečena i prodajne vrednosti, odnosno vrednosti po kojoj se ta ista nepokretnost sada prodaje. Porez je 20% na tako utvrdjenu razliku u vrednosti. Obavezu podnošenja prijave i plaćanja poreza imaju samo vlasnici tj. Prodavci koji imaju svojinu tj. vlasništvo na nepokretnosti u roku manjem od 5 godina.

     fotokopija lične karte Prodavca

     prijave prebivališta za članove porodičnog domaćinstva itd.

Neke opštine traže da Prodavac lično prijavi porez, dok je u većini po pravilu zbog odsutnosti ili putovanja prodavca omogućeno da Kupac koji i prijavljuje poresku obavezu preda potrebna dokumenta.

Poreska prijava PP-3 po pravilu se papunjava na ime Prodavca, tj. unose se njegovi podaci, poreski organ razrezuje porez na njegovo ime, a porez plaća Kupac kao ugovorna strana koja je tu obavezu preuzela u Ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti.

Nakon plaćenog poreza, uplatnica se nosi poreskom organu koji tada stavlja pečat uprave prihoda na sve primerke Ugovora o kupoprodaji i unosi iznos plaćenog poreza.

Zahtev za uknjižbu nadležnom sudu može se podneti tek sa takvim Ugovorom (sa pečatom) uz ostalu potrebnu dokumentaciju.

Kupac treba da nastavi da redovno plaća sve obaveze po računima na ime Prodavca, s tim što račune za električnu energiju i komunalije može prevesti na svoje ime bez prisustva Prodavca, dok je za prenos telefona potrebno da Prodavac i Kupac odu zajedno u službu PTT-a ponevši sa sobom original sudski overenog Ugovora o kupoprodaji stana, lične karte i fotokopije Ugovora i l.k. Porez na imovinu se prijavljuje po promeni prebivališta.Goran
Dodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak