Home RSS
Real Estate
Cars

Kako zaštititi imovinska prava preko kosovskih institucija

Osce.org
Kako zaštititi imovinska prava preko kosovskih institucija


Kosovo ima institucije čiji je mandat da štite Vaša imovinska prava. Trenutno, najvažnije institucije koje su odgovorne za rešavanje zahteva za privatnu nepokretnu imovinu su Kosovska Agencija za Imovinu (KPA) i Kosovski Sudovi. Informativna kampanja o pravnim lekovima za imovinska pitanja oktobar- novembar 2007. 

I. IMOVINSKI ZAHTEVI VEZANI ZA SUKOB

Kosovska agencija za imovinu (KPA) uspostavljena je 4. marta 2006. godine Uredbom UNMIK-a br. 2006/10, koja je izmenjena i dopunjena Uredbom UNMIK-a br. 2006/50 za rešavanje zahteva koji se odnose na privatnu nepokretnu imovinu, uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu. KPA je nezavisna administrativna agencija koja ima nedležnosti da prima, registruje i rešava zahteve koji se odnose na period sukoba, a tiču se privatne nepokretne imovine, obuhvatajući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu.

KPA je takođe nasledila sve nadležnosti bivše Direkcije za stambena i imovinska pitanja– Komisije za stambeno-imovinske zahteve (HPD/HPCC). Zbog toga će KPA i dalje raditi na svim zahtevima za stambenu imovinu koji su bili u toku obrade u HPD-u do 4. marta 2006.

1. ZAHTEVI ZA PRAVA VLASNIŠTVA I/ILI KORISNIČKA PRAVA

ŠTA MOGU DA URADIM UKOLIKO SAM IZGUBIO IMOVINU TOKOM SUKOBA?

Zahtevi vezano za sukob definisani su kao zahtevi koji obuhvataju okolnosti koje se neposredno odnose na oružani sukob ili su rezultat oružanog sukoba koji je trajao između 27. februara 1998. i 20. juna 1999. Zahtev vezano za sukob odnosi se na:

• imovinu koja je bila u prošlosti ili je sada zauzeta kao posledica raseljenja vlasnika;

• ukoliko je došlo do nezakonite izgradnje u prošlosti ili sada na poljoprivrednom zemljištu kome raseljeni vlasnik nema pristupa;

• ukoliko je u prošlosti ili sada došlo do nezakonitog zauzimanja stambenog ili poslovnog prostora.

KPA ima nadležnost da rešava sve zahteve koji se odnose na period trajanja sukoba obuhvatajući privatna prava vlasništva ili korisnička prava, ukoliko potražilac nije u mogućnosti da uživa svoja prava.

KPA ima nadležnost da rešava sve zahteve koji se odnose na privatnu imovinu na period trajanja sukoba obuhvatajući:

• zahteve za stambenu privatnu imovinu koji još uvek nisu ispitani i rešeni tokom mandata HPD/HPCC;

• zahteve za privatnu poljoprivrednu i komercijalnu imovinu.

KPA nema nadležnost da rešava zahteve koji se odnose na:

• gubitak imovine ili vlasništva koji nije posledica sukoba (kao što je nacionalizacija koju su izvršile vlasti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije);

• kompenzaciju za štetu nastalu tokom ili posle sukoba, a za koju se terete UNMIK, KFOR ili/i Privremene institucije samouprave, obuhvatajući zahteve koji se odnose na uništavanje kuća ili štetu nastalu tokom martovskih nereda 2004.

KPA takođe nije odgovorna da:

• pruža pomoć za obnovu vaše kuće ukoliko je uništena.

◊ Ko može da podnese zahtev KPA?

Svako fizičko ili pravno lice pojedinačno ili preko pravnog zastupnika sa važećim punomoćjem može da podnese zahtev Izvršnom sekretarijatu KPA.

 

 

3

 

Možete da podnesete zahtev u ime sledećih članova svoje porodice, ukoliko ta osoba nije u mogućnosti da podnese zahtev, odnosno, umesto supružnika, deteta (rođeno u bračnoj ili vanbračnoj zajednici ili usvojeno), pastorka i unuka bez roditelja, roditelja (otac i majka, očuh, maćeha i usvojitelja) i svakog drugog lica koje ste zakonski obavezni da izdržavate.

◊ Gde mogu da podnesem zahtev?

Vaš zahtev možete da podnesete bilo kojoj od sledećih kancelarija KPA na Kosovu:

Sedište KPAmailbox@kpaonline.org

Nazim Gafurri 31, Priština/Prishtinë

Telefon: +381 (0)38 249 918

Telefax: +318 (0)38 249 919

KPA u Prištini/Prishtinë 2 Rexhep Luci/Goleška ulica 2

Telefon: +381 (0) 38 225 473

Telefax: +381 (0) 38 244 854

KPA u Gračanici /Graçanicë

Preko puta zgrade opštine

KPA u Gjilan/Gnjilanu

Ulica Rada Popovića

Telefon: +381 (0) 280 320 289

Telefax: +381 (0) 280 324 067

KPA u Mitrovicë/Mitrovici Glavna kancelarija:

Regionalno sedište UNMIK-a (Jugobanka)

Telefon: +381 (0) 28 530 136/7

Telefax: +381 (0) 28 530 139

Kancelarije za rad sa klijentima:

Jug: Ulica Mbretresha Teuta (preko puta Jugobanke)

Sever: zgrada Kosovske povereničke agencije, kancelarija br. 18, prostorije severne stanice UNMIK-a

KPA u Pejë/ Peći

Glavna kancelarija:

Ulica ,,Mbreteresha Teuta" br. 85 Telefon: +381 (0) 39 431 668

Telefax: +381 (0) 39 432 970

KPA u Prizrenu

Glavna kancelarija:

Regionalno sedište UNMIK-a

Tel/Fax: +381 (0) 29 631-469

Tel: (038) 504604 lokal 8046/8024

Kancelarija za posetioce:

Jeronim De Rada"/ ,,Zef Llush Marku"/ "Metohijska" br. 63

Tel: +381 (0) 29 631-429

 

4

Da biste stupili u kontakt sa nekom od kancelarija KPA, takođe možete da nazovete dežurni telefon KPA na broj 038 249 936

◊ Da li treba da platim da bih pokrenuo postupak pred KPA?

Postupak je besplatan.

◊ Gde podnosim zahtev ukoliko sam trenutno raseljen van Kosova?

Vaš zahtev možete da podnesete svakoj od sledećih kancelarija KPA u užoj Srbiji, Crnoj Gori i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji (BJRM):

SRBIJA BEZ KOSOVA:

KPA u BeograduTelefon: +381 (0) 11 334 5513

Telefax: +381 (0) 11 334 5314

+381(0) 11 334 4452

KPA u KragujevcuUlica Lole Ribara br. 9, 3. sprat

Telefon: +381 (0) 34 330-234

+381 (0) 34 330-784

KPA u KraljevuCara Dušana 21

Telefon: +381 (0) 36 234-781

KPA u Nišu,,Dušanov bazar" (Dušanova) ulica,

3. sprat, kancelarija br. 308

Telefon: +381 (0) 18 515-727

+381 (0) 18 515-728

CRNA GORA:

KPA u PodgoriciCrnogorskih Serdara

Telefon: +382 (0) 81 624 216

+382 (0) 81 623 744

BJRM:

KPA u SkopljuVinička ulica br. 10 (zgrada CDRIM), prvi sprat

Telefon/Mobilni : +389(0) 71 886 564

Osim toga, u Srbiji i Crnoj Gori radi nekoliko mobilnih timova. Da biste se informisali o kancelarijama KPA-a i mobilnim timovima u užoj Srbiji i Crnoj Gori, možete da nazovete kancelariju KPA u Beogradu na sledeći broj telefona +381 (0) 11 334 5513.

Pored toga, na internet stranici KPA: www.kpaonline.org možete da pronađete više informacija o popunjavanju zahteva pri KPA, njegovom mandatu i zakonima koji se primenjuju za postupak obrade i rešavanje zahteva.

 

5

◊ Šta se dešava kada KPA primi moj zahtev?

Izvršni sekretarijat KPA prima, evidentira i obaveštava vas o vašem zahtevu i šalje primerak zahteva svakom licu koje može da ima zakonski interes nad spornom imovinom.

Lice koje je primilo zahtev može Izvršnom sekretarijatu da podnese odgovor na zahtev u roku od trideset dana (30) od dana prijema kopije zahteva.

◊ Ko rešava moj zahtev?

Nadležno telo u okviru KPA je Komisija za imovinske zahteve (PCC).

PCC odbija, prihvata ili odbacuje vaš zahtev.

PCC može da odbaci vaš zahtev u slučaju da zahtev ne spada pod nadležnost KPA ili ukoliko vaš zahtev nije kompletan.

Ukoliko je vaš zahtev u nadležnosti KPA i kompletan je, PCC potom istražuje vaš slučaj i proverava dokumentaciju priloženu uz vaš zahtev.

PCC će doneti zakonski obavezujuću odluku koja potvrđuje ili odbija vaš zahtev.

◊ Mogu li da uložim žalbu na odluku PCC?

Da, žalbu protiv odluke PCC možete da uložite Vrhovnom sudu Kosova. Žalba može da se uloži protiv svake odluke PCC, uključujući odluku o odbacivanju zahteva.

◊ Kako ću saznati odluku PCC?

Izvršni sekretarijat će vas obavestiti o odluci PCC.

◊ Koliko dana imam na raspolaganju da uložim žalbu na odluku?

Vi ili druga strana možete da podnesete žalbu u roku od trideset (30) dana od dana prijema obaveštenja od strane KPA o odluci PCC.

◊ Šta treba da uradim ukoliko želim da podnesem žalbu?

Po zahtevu, izvršni sekretarijat KPA će vam pružiti informacije i smernice o samom postupku pripreme žalbe.

Druga strana će preko sekretarijata KPA podneti Vrhovnom sudu Kosova odgovor u pismenom obliku u roku od trideset (30) dana od prijema primerka žalbe.

◊ Ko u Vrhovnom sudu razmatra moju žalbu?

Vrhovni sud Kosova donosi odluku preko sudskog veća u čijem sastavu su troje (3) sudija, od kojih su dvoje međunarodne sudije.

◊ Koja je nadležnost Vrhovnog suda?

Vrhovni sud ima nadležnost da od PCC-a zatraži dalje razmatranje odluke.

Vrhovni sud može da ispita nove činjenice i dokaze ukoliko se dokaže da u vreme podnošenja zahteva stranka iz opravdanih razloga nije bila upoznata sa tim činjenicama i dokazima.

KPA preko Izvršnog sekretarijata uručuje odluku o žalbi strankama u sporu.

◊ Mogu li da uložim žalbu na odluku Vrhovnog suda?

Odluke Vrhovnog suda su konačne i pravosnažne i na njih se ne mogu ulagati žalbe.

◊ Da li mogu neposredno nakon usvajanja odluke PCC da povratim svoju imovinu u posed?

Ukoliko nije došlo do ulaganja žalbe Vrhovnom sudu Kosova, odluka PCC postaje izvršna petnaest dana (15) nakon što su obe strane obaveštene o odluci.

 

6

U slučaju žalbe na odluku PCC, odluka Vrhovnog suda Kosova takođe postaje izvršna u roku od petnaest (15) dana nakon što su obe strane obaveštene o odluci. Odluka Vrhovnog suda utvrđuje vlasništvo.

Odluka može da bude sprovedena putem različitih mehanizmima koji obuhvataju, ali nisu ograničeni na sledeće:

- izbacivanje sudskim putem;

- davanje imovine pod upravu;

- ugovor o iznajmljivanju;

- konfiskovanje;

- rušenje nezakonite građevine, i

- aukciju.

◊ Mogu li preko PCC da podnesem žalbu protiv Direkcije za stambena i imovinska pitanja (HPCC)?

Da, ali odluke su konačne nakon ponovnog razmatranja od strane HPCC.

◊ Mogu li da upišem pravo vlasništva na imovinu koju je potvrdio PCC?

Da, vaše potvrđeno pravo vlasništva možete da upišete u Kosovski registar prava na nepokretnu imovinu.

Dalje informacije i smernice možete dobiti na internet stranici KPA website: www.kpaonline.org

2. ŠEMA KPA ZA IZDAVANJE U ZAKUP

KAKO MOGU DA NAPLATIM KIRIJU, AKO MOJOM IMOVINOM RASPOLAŽE KPA?

KPA ima ovlašćenja da upravlja stambenom imovinom bilo po zahtevu raseljenih lica koja imaju prava vlasništva ili stanarsko pravo, bilo na sopstvenu inicijativu za one nepokretnosti čiji zakonski vlasnici nisu identifikovani ili ih je nemoguće kontaktirati. U septembru 2006. godine, KPA je uveo ŠEMU ZA IZDAVANJE U ZAKUP.

Na izričit zahtev vlasnika – kada je to moguće – KPA je ovlašćen da od stanara traži plaćanje kirije. Ukoliko se stanar(i) složi(e), KPA naplaćuje kiriju i šalje je raseljenom licu koje je nosilac imovinskog prava. U slučaju da stanar odbije da plati kiriju, njemu se uručuje naredba za prinudno iseljenje koja se sprovodi u roku od 30 dana.

Sva raseljena lica koja su nosioci prava na nepokretnu imovinu kojom upravlja KPA mogu da zahtevaju da budu uključena u ŠEMU ZA IZDAVANJE U ZAKUP. Ako ste promenili svoju adresu, možete se takođe raspitati o statusu vaše nepokretne imovine i zahtevati da dobijete naknadu koju pruža šema izdavanja u zakup.

Stupite u kontakt sa bilo kojom kancelarijom KPA ili posetite internet prezentaciju KPA:

www.kpaonline.org

II. POMOĆ PRI REKONSTRUKCIJI

ŠTA TREBA DA RADIM AKO SAM RASELJENO LICE I POTREBNA MI JE POMOĆ ZA REKONSTRUKCIJU I/ILI OBEZBEĐENJE SMEŠTAJA?

Opštinske radne grupe za povratak su odgovorne za koordinaciju razvoja i sprovođenje projekata koji raseljenim licima pružaju pomoć oko smeštaja i/ili rekonstrukcije, kao i druge

 

7

usluge (zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje).

Ukoliko ste raseljeno lice i potrebna vam je pomoć za rekonstrukciju i/ili obezbeđenje smeštaja, trebalo bi da se obratite opštinskom službeniku za povratak u opštini vašeg porekla.

III. IMOVINSKI ZAHTEVI KOJI SE NE ODNOSE NA PERIOD SUKOBA

U principu, sve građanske parnice koje se odnose na imovinu, a koje ne proizilaze iz sukoba, kao što su, pored ostalog, sporovi koji se odnose na kupoprodaju posle sukoba i neplaćanje zakupa, pokreću se pred opštinskim sudovima na Kosovu.

Na sve odluke koje opštinski sudovi donesu u imovinskim sporovima može se uložiti žalba:

• u drugom stepenu pred okružnim sudovima, i

• u trećem stepenu pred Vrhovnim sudom.

Imajte na umu da, ukoliko ste u sporu koji se odnosi na imovinska pitanja i želite da pokrenete parnicu pred kosovskim sudom, morate da poštujete stroge rokove koji su određeni zakonom.

ŠTA MOGU DA URADIM, AKO JE MOJA STAMBENA IMOVINA PROTIVZAKONITO PONOVO ZAPOSEDNUTA ILI JE OŠTEĆENA?

Ako su vaša prava već potvrđena od strane Komisije za stambeno-imovinske zahteve ili od strane nadležnog suda i ako je nezakoniti stanar iseljen, ali se potom vratio, ili je neko drugi zaposeo vaš stambeni prostor, Kosovska policijska služba će ponovo iseliti nezakonitog stanara (nije potrebna nova naredba o prinudnom iseljenju). U ovakvim slučajevima potražite savet od advokata ili se obratite kancelariji za vezu sa sudovima.

Ulazak u posed tuđe imovine i/ili zaposedanje nepokretnosti bez saglasnosti vlasnika predstavlja krivično delo. Vi imate pravo da podnesete krivičnu prijavu Kosovskoj policijskoj službi ili direktno Kancelariji opštinskog tužioca (kancelarije Opštinskog tužilaštva nalaze se u zgradama opštinskih sudova). Ovo može biti zasnovano na navodnom nezakonitom ulasku u posed, i/ili nezakonitoj provali i oštećivanju vaše imovine. Policija i tužilaštvo će prema prijavi izvršiti svoju istragu i shodno tome delovati.

Kancelarije za vezu sa sudovima

Svoj zahtev možete podneti putem kancelarije za vezu sa sudovima (KVS) koje se nalaze u sledećim mestima:

Gračanica/Graçanicë, Novo Brdo/Novobërdë, Goraždevac/Gorazhdevc, Vrbovac/Vërbovc, Velika Hoča/Hoca e Madhe, Prilužje/Priluzhë, Šilovo/Shillovë, Mitrovicë/Mitrovica, Novak/Novake, Babljak/Bablak. Osoblje KVS-a iz Goraždevca/Gorazhdevc svojim uslugama pokriva i Osojane/Osojan, gde su prisutni svake srede od 08:00 do 16:00 časova.

Kancelarije za vezu sa sudovima pružaju zajednicama usluge kao što su:

• prevoz stranaka radi prisustvovanja sudskim procesima;

• pomoć pri podnošenju građanskih i krivičnih prijava;

• pomoć pri pronalaženju starih zahteva u sudskim arhivama;

• pružanje pravnih informacija i saveta o pitanjima koja se tiču izbeglica i interno raseljenih lica;

• olakšavanje overa ugovora;

 

8

• prosleđivanje i kontakt sa nevladinim organizacijama i opšta podrška tokom pravnih postupaka.

Pogledajte podatke za kontakt u Prilogu br. 1

Takođe možete zatražiti savet od NVO kao što su PRAXIS, PRAVNI CENTAR Program građanskih prava Kosovo CRPK/K ili Pokret za mir - Movimiento por la Paz (MPDL), koje pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Praxis Belgrade Praxis Kraljevo Pravni Centar Podgorica

Ul. Alekse Nenadovića br. 7 Ul. Heroja Maričića 70 Ul. 13 .juli br .7

Tel: + 381 (0)11 3444486, Tel: + 381 (0)36-312658 Tel. +382 (0)81/237-952

+ 381 (0)11 3444496 + 381 (0)36 312659 +382/69388237

Fax: + 381 (0)11 3444483 E-mail:kvoffice@praxis.org.yu

IV. TUŽBE ZBOG MOGUĆE NEZAKONITE EKSPROPRIJACIJE

ŠTA MOGU DA UČINIM AKO SU OPŠTINA ILI NEKI DRUGI JAVNI ORGAN IZVRŠILI EKSPROPRIJACIJU MOJE IMOVINE, A JA SE NE SLAŽEM SA USLOVIMA NADOKNADE?

Eksproprijacija znači da su vam javne vlasti oduzele pravo svojine/korišćenja imovine i da su odlučile da vašu imovinu iskoriste u javne svrhe (izgradnja javnih zgrada, infrastrukture, itd.).

Sedište CRP/K u Prishtinë/ Prištini

Ul. Bell Popova br. 10

Gradić Pejton

Tel/fax: + 381 (0) 38243 610

+ 381 (0) 38243 611

Potkancelarija u Gračanici/Graçanicë

Zgrada organizacije

Mercy Corps

email: crp.pr@crpkosovo.org

CRP/K Prizren

Ul."Jeronim De Rada br. 63

Tel: + 381(0)29 622 552

E-mail: crp.pz@crpkosovo.org.com

CRP/K Peja/Peć

Ul. Majke Tereze /Nëna Terezë br.31

Tel/fax: + 381(0)39 32669

E-mail: crp.pe@crpkosovo.org

CRP/K Mitrovicë/Mitrovica

"Ul. Kemajl Ataturk br. 31-32

Tel: +381(0)28 39458

E-mail: crp.mi@crpkosovo.org

Potkancelarija u Zvečanu:

Ul. Kralja Petra Prvog,

Zgrada UNHCR-a

CRP/K Gjilan/Gnjilane

Ul.Lidhja e Prizrenit br. 32

Tel/fax:+381(0)38 28025 500

E-mail: crp.gl@crpkosovo.org

MPDL Priština

Šef kancelarije

Luan Haradinaj 9-A-1

Tel/Fax: +381 (0) 38 228 372

Mob: +377(0) 44 421 147

Fax: +381(0) 38 228 372

pristina@mpdl-balkan.org

legal.pristina@mpdl-balkan.org

MPDL Crna Gora - PodgoricaUl. Generala Tranijea br. 4 81000 Podgorica

Glavna kancelarija

Mobilni: +381 (0) 69 316 641

e-mail:podgorica@mpdl-balkan.org

Pravni tim

Tel/fax: +381 (0) 81 634 ,846

e-mail: legal.podgorica@mpdl-balkan.org

Pravni tim u BeograduTel::381 (0) 11 324 1188

email: legal.belgrade@mpdl-balkan.org

Pravni tim u Nišu

Tel: 381 (0) 18 254 995

E-mail:

legal.nis@mpdl-balkan.org

MPDL Srbija –

Kancelarija u Beogradu

Ul. Resavska 3-6, 11000

Mobilni:+381 (0) 63 442 555

e-mail:

belgrade@mpdl-balkan.org

nis@mpdl-balkan.org

 

9

Ukoliko je izvršena eksproprijacija vaše imovine, vi u svakom slučaju imate pravo na nadoknadu – opštinske vlasti imaju obavezu da vam daju nadoknadu.

Ukoliko ste na Kosovu i opštinske vlasti su vas obavestile da je vaša imovina obuhvaćena odlukom o eksproprijaciji:

• imate pravo da uložite žalbu na odluku kod glavnog izvršnog službenika opštine;

• imate pravo da pregovarate o visini nadoknade sa opštinskim vlastima. Ova nadoknada biće izračunata na osnovu tržišne vrednosti nekretnine.

• u slučaju neslaganja o visini iznosa nadoknade između vas i opštine, odluku će doneti opštinski sud.

2. Ako niste bili u mogućnosti da saznate kakva je situacija zbog toga što ste raseljeni ili iz bilo kojeg drugog razloga, a onda ste saznali da je vaša imovina obuhvaćena odlukom o eksproprijaciji – takođe imate pravo na adekvatnu nadoknadu. Vi bi trebalo da:

• se obratite Opštinskoj kancelariji za zajednice u opštini u kojoj se nalazi vaša nekretnina. Ova kancelarija bi trebalo da je u stanju da potvrdi eksproprijaciju i da vas obavesti o trenutnom stanju radova u vezi sa vašom imovinom;

• se obratite opštini kako biste saznali u kojoj je fazi postupak eksproprijacije;

• ako je opština odredila vašeg privremenog zastupnika, kontaktirajte ga/je da biste saznali da li je usvojena bilo kakva odluka kojom je pogođena i vaša imovina. Ukoliko opština nije odredila vašeg privremenog zastupnika, obratite se lokalnim vlastima.

U svakom slučaju, od trenutka kada saznate za eksproprijaciju, imate 30 dana da uložite žalbu na odluku o eksproprijaciji. Nemojte da gubite vreme. Ako se slažete sa odlukom, zatražite adekvatnu nadoknadu.

Savet takođe možete zatražiti od nevladinih organizacija kao što su PRAXIS u Srbiji, PRAVNI CENTAR u Crnoj Gori, Program građanskih prava Kosovo-CRPK/K ili Pokret za mir –Movimiento por la Paz (MPDL) na Kosovu koje pružaju besplatnu pravnu pomoć. Podaci za kontakt dati su u tekstu gore.

Ukoliko iz drugih razloga želite da potvrdite svoje pravo vlasništva ili pravo korišćenja, koje, kao posledicu sukoba, niste u mogućnosti da ostvarite, možete podneti zahtev kod KPA.

( Videti: 1. Zahtevi za prava vlasništva i/ili korisnička prava)

V. ŠTA MOGU DA UČINIM AKO JE NEKO FALSIFIKOVAO

DOKUMENTA DA BI KORISTIO/PRODAO MOJU IMOVINU

Falsifikovanje dokumenata i prevara su krivična dela. Tužbu treba da podnesete kod opštinskog javnog tužioca u opštini gde se nalazi vaša imovina. Takođe, tužbu možete podneti i kod opštinskog javnog tužioca u opštini gde se desilo falsifikovanje, ukoliko se radi o drugoj opštini a ne onoj u kojoj se nalazi imovina.

Vidi Aneks 1 za kontakt detalje Kancelarija za vezu sa sudovima na Kosovu

 

10

VI. TUŽBE ZBOG ISKLJUČIVANJA IZ POSTUPKA PRIVATIZACIJE

ŠTA SE DEŠAVA AKO SAM ISKLJUČEN SA SPISKA ZAPOSLENIH KOJI IMAJU PRAVO NA DOBIJANJE NAKNADE U PROCESU PRIVATIZACIJE?

Specijalna komora pri Vrhovnom sudu Kosova koja se bavi pitanjima koja se odnose na Kosovsku povereničku agenciju

Shodno Uredbi UNMIK-a br. 2003/13 članovi kolektiva nekadašnjih preduzeća u društvenom vlasništvu (Društvena preduzeća - DP) imaju pravo na osnovu prioriteta da dobiju 20% sreds-tava od prodaje deonica iz privatizacije takvih preduzeća. Zaposleni koji imaju pravo da učest- vuju u raspodeli sredstava dobijenih privatizacijom se registruju na spisak radnika. Međutim, ukoliko se ne nalazite na spisku:

• možete uložiti žalbu Specijalnoj komori pri Vrhovnom sudu Kosova koja se bavi pitanjima koje se odnose na Kosovsku povereničku agenciju zbog toga što niste uključeni na spisak radnika koji su stekli pravo na deo prihoda ostvarenog privatizacijom i to u roku od 20 dana od dana objavljivanja konačnog spiska radnika koji su stekli pravo na deo prihoda ostvarenog privatizacijom u medijima.

• ukoliko ste bili zaposleni u DP-u pre 1999. godine, ali zbog diskriminatorske prakse niste bili član kolektiva u vreme privatizacije, vaša žalba može biti zasnovana na diskriminatorskom postupanju. Kosovska poverenička agencija će morati da dokaže da diskriminacije nije bilo.

Kao stalna praksa Specijalne komore pri Vrhovnom sudu Kosova koja se bavi pitanjima koja se odnose na Kosovsku povereničku agenciju, žalbe zbog isključivanja sa spiska radnika koji imaju pravo se mogu uložiti i kod Kancelarije UNMIK-a/EU u Beogradu (kao datum podnošenja uzima se datum kada je žalba uložena u Beogradu) na sledećoj adresi:

KANCELARIJA STUBA EU u BEOGRADU

Tolstojeva br. 47-4911000 Beograd, Srbija

TEL: + 381 11 367 4003 ili

+ 381 11 367 4006

FAX: + 381 11 367 4001

Za dalje informacije možete se obratiti Specijalnoj komori pri Vrhovnom sudu Kosova koja se bavi pitanjima koja se odnose na Kosovsku povereničku agenciju na sledeću adresu:

Priština/Prishtinë

Radovana Zogovića br.5

Gradić Pejton,

TEL: + 381 (0) 38 200 180 48

Savet takođe možete zatražiti od nevladinih organizacija kao što su PRAXIS u Srbiji, PRAVNI CENTAR u Crnoj Gori, Program građanskih prava Kosovo-CRPK/K ili Pokret za mir –Movimiento por la Paz (MPDL) na Kosovu koje pružaju besplatnu pravnu pomoć. Kontakt podaci su gore navedeni.

 

11

Prilog1: Podaci za kontakt sa službenicima koji rade u kancelarijama za vezu sa sudovima

Odsek za sudsku integraciju (OSI) Gračanica/Graçanicë Kancelarija za vezu sa sudovima (KVS)

Trifun

Jovanović

glavni sudski službenik za vezu

044 310-807

063 732-8055

Tamara

Ničić

administrativni asistent

038 64 248

Sonja

Jokić

sudski službenik za vezu

063 848-6362

044 402-132

Ivan

Šubarić

sudski službenik za vezu

044 418-641

Boban

Živić

sudski službenik za vezu

063 884-1149

044 402-133

OSI Goraždevac/Gorazhdevc Pod-kancelarija KVS-a

Gorica

Dakić

sudski službenik za vezu

063 821-2855

Slavko

Dakić

sudski službenik za vezu

044 418-635

OSI Mitrovicë/Mitrovica Pod-kancelarija KVS-a

Bojana

Bojović

sudski službenik za vezu

063 850-9507

Nysret

Hoxha

sudski službenik za vezu

Tijana

Simić

sudski službenik za vezu

063 787-4689

OSI Novo Brdo/ Novobërdë Pod-kancelarija KVS-a

Boban

Stanković

službenik za manjinska pitanja

044 163-717

Zoran

Šumaković

sudski službenik za vezu

044 408-224

Dragan

Vasić

sudski službenik za vezu

063 821-2634

044 418-645

OSI Prilužje/ Priluzhë Pod-kancelarija KVS-a

Slaviša

Jovanović

sudski službenik za vezu

064 127-3688

Tanja

Vasić

sudski službenik za vezu

044 425-648

OSI Silovo/Shillovë Pod-kancelarija KVS-a

Bojan

Petrović

sudski službenik za vezu

063 732-4066

Slavica

Trajković

sudski službenik za vezu

063 742-2644

OSI Velika Hoča/ Hoca i Madhe Pod-kancelarija KVS-a

Darko

Antić

sudski službenik za vezu

044 418-643

029 77879

Katarina

Mikić

sudski službenik za vezu

044 418-644

029 77879

OSI Vrbovac/ Vërbovc Pod-kancelarija KVS-a

Vladan

Stoimenković

sudski službenik za vezu

044 418-642

Aleksandar

Stoiljković

sudski službenik za vezu

044 418-638

OSI Novak/Novake Pod-kancelarija KVS-a

Nikolić

Bogoljub

sudski službenik za vezu

Karandza

Rashet

sudski službenik za vezu

 Dodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak