Home RSS
Real Estate
Cars

Utvrđivanje granica građevinske parcele

Politika
Utvrđivanje granica građevinske parcele


Utvrđivanje granica građevinske parcele je od velikog značaja, kako za uknjižbu tako i za izgradnju objekta i legalizaciju već izgrađenog objekta bez građevinske dozvole, a takođe i za regulisanje imovinskopravnih odnosa sa vlasnicima ili korisnicima susednih parcela, kao i za regulisanje odnosa između suvlasnika.Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, građevinska parcela je najmanji deo prostora obuhvaćenog planom koji zadovoljava uslove za izgradnju propisane planom i koji je namenjen za građenje.Građevinska parcela može da se obrazuje na zemljištu koje je planom predviđeno za izgradnju i koje odgovara uslovima sadržanim u pravilima uređenja i u pravilima građenja. Ono što često predstavlja problem jeste nepoklapanje faktičkog stanja sa urbanističkim planom, tako da se dešava da po planu granice jedne građevinske parcele prelaze preko građevinskog objekta suseda. U tom slučaju, na predlog zainteresovanog lica i uz saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zemljišta, ispravljaju se granice susednih parcela, u skladu sa zakonom i pod uslovom da je takva promena u skladu sa uslovima utvrđenim planom.Troškove ispravke granica snose vlasnici, odnosno korisnici katastarskih parcela kojima je pripojeno zemljište.

Građevinska parcela utvrđena planom ne poklapa se uvek sa katastarskom parcelom.Na jednoj katastarskoj parceli može da se obrazuje veći broj građevinskih parcela, na način i pod uslovima utvrđenim u urbanističkom projektu i tu se radi o parcelaciji.Parcelacija se obavlja na zahtev i o trošku vlasnika, odnosno korisnika katastarske parcele.Uz zahtev za parcelaciju podnosi se dokaz o vlasništvu, odnosno o pravu korišćenja, overen urbanistički projekat i projekat geodetskih obeležavanja.

Moguće je i obrnuto, da se na većem broju katastarskih parcela obrazuje jedna ili više građevinskih parcela, takođe na način i pod uslovima utvrđenim u urbanističkom projektu. Ovde se radi o preparcelaciji, koja se takođe obavlja na zahtev i o trošku vlasnika, odnosno korisnika katastarske parcele, uz podnošenje dokaza o vlasništvu, odnosno pravu korišćenja, overenog urbanističkog projekta i projekta geodetskih obeležavanja.Dodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak