Home RSS
Real Estate
Cars

Porezi

Poreska oslobođenja kod ulaganja u zemljište i objekte u Srbiji

Vladimir M. Djelić E kapija 19.12.2007
Poreska oslobođenja kod ulaganja u zemljište i objekte u Srbiji

Jedno od prvih pitanja koje strani investitori postavljaju pre nego što se upuste u detaljniju analizu mogućnosti ulaganja u našoj zemlji glasi: Koje su to prednosti i povlastice koje stranom ulagaču nudi Srbija ? Osim onih, dobro poznatih koje se svode na dobar geografski položaj, jevtinu i relativno kvalifikovanu radnu snagu, kao centralno pitanje gotovo uvek se pojavljuje pitanje poreza.

Odlaganje plaćanja poreskog duga

Mr Radmila Bosanac Politika 19.11.2007
Odlaganje plaćanja poreskog duga

U poreskom postupku nadležna uprava donosi rešenje o osnovici, stopi i visini poreske obaveze. Za razliku od poreskog kredita, koji predstavlja umanjenje poreske obaveze po osnovu članova domaćinstva, stanovanja u predmetnoj nepokretnosti i sl., u propisanim procentima, poreska uprava može, na zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, da odloži plaćanje poreskog duga, pod uslovom da plaćanje poreskog duga na dan dospelosti za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje ili nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Porez na prenos prava korišćenja građevinskog zemljišta

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se i kod prenosa prava korišćenja građevinskog zemljišta radi izgradnje objekta. Zakon o porezima na imovinu regulisao je dva slučaja prenosa prava korišćenja a novim izmenama uveden je i treći. Kada je u pitanju gradsko građevinsko zemljište, opština može da obavi prenos trajnog korišćenja i prava gradnje na ovom zemljištu, i to fizičkom ili pravnom licu.

Porez kod donacija

Mr Radmila Bosanac Politika 04.11.2007
Refundacija PDV kupcima prvog stana

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je stupio na snagu 8. jula 2007. godine, propisano je da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan.

Porez kod donacija

Pored poklona u klasičnom smislu, na koji se plaća porez prilikom prenosa prava svojine sa poklonodavca na poklonoprimca, uz određena oslobođenja, postoji još jedna vrsta poklona koja izaziva nedoumice, a to je donacija. Prema Zakonu o donacijama i humanitarnoj pomoći, primalac donacije i pomoći oslobođen je plaćanja carine, drugih uvoznih dažbina i taksi koje se plaćaju prilikom uvoza robe koja je predmet donacije i humanitarne pomoći.

Porez plaća kupac umesto prodavca

Glas Javnosti Total Portal 03.11.2007
 
Porez plaća kupac umesto prodavca

Provizije koje naplaćuju agencije za promet nekretninama u Srbiji formiraju se potpuno slobodno i nema nikakvih ograničenja, jer ta oblast je još zakonski neregulisana. Potpredsednik Udruženja posrednika u prometu nekretninama Marija Pavlović izjavila je da se većina agencija drži nepisanog pravila da provizija bude oko tri odsto, s tim što je u Srbiji u potpunosti plaća kupac, što je neshvatljivo, pošto je u drugim zemljama, gde se kreće od tri do šest odsto, uvek plaća prodavac.